Smith

1915 - ------

Erik Smith

----- - ------

Jacob Smith

1742 - 1787

Peder Jacobsen Smith

----- - ------

Thomas Jacobsen Smith

1937 - ------

Vibeke Smith

xxxx - xxxx

xxx

xxxx - xxxx

xxx