Saxdorph

1751 - 1823

Ane Lorentze Saxdorph

------ - ------

Christian Saxdorph

------ - ------

Ellen Saxdorph

------ - ------

Johanne Saxdorph

xxxx - xxxx

xxx

xxxx - xxxx

xxx

xxxx - xxxx

xxx