Rye

1874 - 1969

Charles Henri Rye

1903 - 1931

Vendla Rye

xxxx - xxxx

xxx

xxxx - xxxx

xxx

xxxx - xxxx

xxx

xxxx - xxxx

xxx