Overbye

1900 - ------

Kaj Anton Ove Overbye

------ - ------

Otto Christen Laurentius Overbye

xxxx - xxxx

xxx

xxxx - xxxx

xxx

xxxx - xxxx

xxx

xxxx - xxxx

xxx