Kyng

1682 - 1691

Corfits Kyng

1699 - xxxx

Henning Kyng

1687 - 1716

Jørgen Kyng

1708 - 1764

Kirstine Vibeke Kyng

1679 - xxxx

Margrethe Kyng

1646 - 1721

Poul Henningsen Kyng

1706 - 1706

Sara Malene Kyng