Hvims

1779 - ------

Anna Jensdatter Hvims

1789 - ------

Anna Maria Jensdatter Hvims

1774 - ------

Christen Jensen Hvims

1837 - 1918

Christian Pedersen Hvims, se Pedersen

1824 - ------

Dorthea Marie Pedersdatter Hvims 

1738 - 1803

Jens Nielsen Hvims

1826 - ------

Jens Pedersen Hvims

1782 - ------

Johanne Jensdatter Hvims

1830 - ------

Johanne Marie Pedersdatter Hvims

1822 - ------

Karen Pedersdatter Hvims 

1834 - ------

Kirsten Pedersdatter Hvims 

1840 - ------

Lars Christian Pedersen Hvims 

1776 - ------

Maren Jensdatter Hvims

1832 - ------

Maren Pedersdatter Hvims

1863 - 1954

Mathilde Marie Pedersen Hvims, se Pedersen

1800 - ------

Niels Jensen Hvims

1793 - 1874

Peder Jensen Hvims

xxxx - xxxx

xxx