Eliasen

1845 - 1861

Mads Otto Eliasen

1854 -        

Søren Johan Eliasen