Anthony

1844 -         

Erik Anthony

1842 - 1874

Hans Anthony Jensen

1849 -         

Mariane Anthony

1839 -         

Niels Anthony